BinSys ERP - specifikacije modula 

 

Servisna djelatnost

 

Modul je namijenjen praćenju rada servisa.

 

Ugrađene su opcije za zaprimanje na servis, praćenje tijeka servisa, obavještavanje stranaka i analizu rada servisa.

Program se u pravilu isporučuje integriran s pripadnom aplikacijom za robno knjigovodstvo. Može biti povezan s i aplikacijom za financijsko konjigovodstvo (ako je ista instalirana), te sa sustavima pohrane dokumentacije i interne pošte.

 

Zaprimanje Zaprimanje robe na servis. Praćenje ugovornih i garantnih održavanja.

Servis Doznačivanje na rad. Detektiranje kvara i procjena troška. Nalozi za nabavu ili izdavanje materijala i rezervnih dijelova. Evidentiranje utrošenih rezervnih dijelova, materijala i radnih sati te izrada fakture.

Faze servisnog procesa Privatne i javne promjene statusa servisnog naloga. Automatsko postavljanje statusa servisnog naloga na web. Mogućnost obavještavanja stranke o promjenama statusa ili o završetku e-poštom. Mogućnost postavljanja limita na cijenu rada ili na vrijednost rezervnih dijelova. Izrada ponuda (npr. za traženje odobrenja od stranke) s opcijom rezervacije materijala i rezervnih dijelova.

Analiza rada servisa Pivot analiza i grafovi prometa, broja slučajeva, trajanje servisa, rad po vrstama uređaja, vrstama kvarova. Riješeni servisi po serviserima.