BinSys ERP - specifikacije modula 

 

Robno-materijalno knjigovodstvo s komercijalom

 

Modul je namijenjen evidentiranju i obračunu komercijalnog, robnog i materijalnog prometa.

Ugrađene su opcije za unos, praćenje i analizu odnosa s kupcima i dobavljačima, skladišno poslovanje i proizvodnju. Program je integriran s pripadnom aplikacijom za financijsko knjigovodstvo (ako je ista instalirana).

 

Specifičnosti
Po želji moguće su paralelne linije fakturiranja: komercijala (odnosi s kupcima) i robni promet (odnosi s kupcima i dobavljačima na jednostavniji način) te paralelni šifrarnici proizvoda i artikala. Program je vrlo konfigurabilan (oko 100 različitih parametara, od oblika i načina šifriranja artikala, broja decimala za količine na svim dokumentima, zadavanja karakteristika koje će se pratiti za pojedine artikle, definicije zaglavlja i podnožja na svim HRV/ENG ispisima, formiranja rednih i fiskalnih brojeva itd.).

Komercijala-CRM
Potencijalni kupci (leads), jednostavan ručni upis podataka, učitavanje iz e-pošte, uvoz/izvoz podataka (CSV s web-a i sl.), raspodjela na timove i/ili komercijaliste, neraspoređeni kupci, praćenje statusa i aktivnosti, praćenje vjerojatnosti realizacije, eskalacija na vjerojatne kupce (prilike, opportunities) i kvalificirane kupce. Statistike: očekivani prihod, statistika po kampanji, won/lost analiza...

Komercijala-Projekti
Modul komercijale je integriran sa standardnim BinSys sustavom za praćenje projekata i razradu po konkretnim poslovima/zadacima. Prate se zadužene osobe, rokovi, statusi projekta, izvršene aktivnosti u vezi s projektom/zadatkom (komunikacija, sastanci, razmjena dokumentacije, uvoz e-pošte...), utrošak sredstava i vremena, povezani komercijalni dokumenti, prilozi, arhiviranje...

Komercijala-Kvalificirani aktivni kupci
Kontrolni micro-CRM centar za pregled i pristup ukupnim odnosima s odabranim partnerom na nivou detalja stavke-transakcije komercijalnog dokumenta. Upiti, ponude (s prikazom redovnih stavaka, opcija, alternativa, formiranjem stavaka na osnovi drugih ranije rađenih sličnih ponuda i arhiviranjem svih verzija tekuće ponude), potvrde narudžbi, nalozi proizvodnji, nalozi nabavi, otpremni nalozi, fakturiranje s fiskalizacijom, pro-forma računi, odobrenja, intrastat statistika. Svi dokumenti na hrvatskom ili engleskom jeziku i u valuti po izboru. Automatizirano generiranje svih dokumenata u slijedu na bazi cjelovitih dokumenata ili pojedinačnih stavaka raznih dokumenata u ukupnoj ili djelomičnoj količini, ponavljanje dokumenata, ponavljanje pojedinih pozicija, storno dokumenti. Po želji, posve izdvojen šifrarnik proizvoda povezan sa šifrarnikom artikala na zalihi. Specijalni kalkulatori za formiranje prodajne cijene specifični za vrstu poslovanja, arhiva kalkulacija. Definicije pretpostavljenih upisa...

Cjenovne politike
Standardni VPC/MPC cjenici, proizvoljni i kumulativni rabati, količinski rabatni razredi, vremenski ograničeni ili neograničeni rabati (akcije) po artiklima, grupama, partnerima, ugovoreni cjenici, sustav fleksibilnih cjenovnih pravila (dinamički cjenici) na bazi NBC/VPC/MPC u proizvoljnim valutama s određenim ili neodređenim trajanjem, koji se zadaju za partnere, grupe, artikle ili vrste uz proizvoljne uvjete i proizvoljna zaokruženja i formule za formiranje cijena. Manipulacije s cjenicima: kopiranja između cjenika, povećanja/smanjenja cijena...

Robni promet
Kontrolni micro-CRM centar za pregled i pristup ukupnim odnosima s odabranim partnerom na nivou detalja stavke-transakcije robnog dokumenta. Zahtjevnice, narudžbe dobavljaču (automatsko generiranje prema minimalnim zalihama), carinske primke i izdatnice, količinske skladišne primke, komisione primke, predkalkulacije, primke-kalkulacije (kunske/devizne, automatska raspodjela zavisnih troškova i rabata), količinske međuskladišnice, materijalne međuskladišnice, reversi, zaduženja skladišta (VP/MP), narudžbe kupaca, ponude s ili bez rezervacije, potvrde narudžbi, logistika (nalozi za izdavanje/pakiranje/otpremu robe), praćenje roka trajanja zaliha, količinske skladišne otpremnice, komisione otpremnice, otpremnice s kalkulacijom, izlazni računi (s fiskalizacijom, evidentiranjem i obračunom predujmova, u valuti po izboru), gotovinska prodaja (VP) s fiskalizacijom, robna odobrenja. Automatizirano generiranje svih dokumenata u slijedu. Ponavljanje čitavih dokumenata ili pojedinačnih stavaka dokumenata iste vrste. Opcija direktnog knjiženja dokumenta u financijsko knjigovodstvo.

Maloprodaja
Vođenje maloprodajnih mjesta troška s MPC zaduženjem. VPC<->MPC međuskladišnice i ostali prateći dokumenti. Opcija: POS kasa trgovačke namjene s fiskalizacijom.

Proizvodnja
Praćenje proizvodnje u smislu: proizvodnje gotovih proizvoda iz sirovina (na pr. kemijska proizvodnja), proizvodnje poluproizvoda, mehaničkih, elektroničkih i sl. proizvoda, sklapanje proizvoda i formiranja "paketa" artikala koji se prodaju kao jedna cjelina.

Servis
Zaprimanje na servis, praćenje tijeka servisa, obavještavanje stranaka o statusu kvara i analiza rada servisa.

Pregledi podataka
Robno-materijalne kartice, zbrojne kartice za sva skladišta, sljedive kartice (po proizvodnim serijama - LOT brojevima), skladišne kartice, bescarinske kartice, grafovi prometa i zaliha, zalihe težinski i vrijednosno po mjesecima, financijska salda i financijske kartice partnera, otvorene stavke partnera, itd.

Izvještaji
Lager liste, zalihe po roku trajanja, izvještaji reversa, izvještaji o prometu po artiklima, mjestima troška, fakturna/nabavna/prodajna vrijednost, kretanje zaliha u razdoblju, prosječni prometi, nekurentna roba. Trgovačke knjige, knjiga popisa robe. Nabava po dobavljačima i grupama, nabava u kg po pretvornicima, zaprimljena ambalaža. Otprema po kupcima, grupama i skupinama, otprema po pretvornicima, otprema po normativima. Fakturirana realizacija, po dospijeću, po komercijalistima. Realizacija po kupcima i grupama, po artiklima, s prikazom RUC-a. Rekapitulacije PDV-a. NIPUM izvještaji s pretvornicima. Rang liste: partneri, komercijalisti ili artikli po prometu, ruc-u ili postotku ruc-a (grafikon prvih deset), itd...

Obrade
Početna stanja (VP/MP). Inventure, pregledi i inventurne liste, trenutno stanje, inventure na bilo koji datum, unos i ispis inventurnih razlika, generiranje dokumenata viška/manjka, generiranje dokumenata financijskih razlika, upisi razlika, otpisa i sl. Promjene cijena: pojedinačni artikli, zapisnici o promjeni cijene, automatsko formiranje zapisnika prilikom upisa primke ili otpremice. Pretvornici (artikala): automatski izračuni i ažuriranja pretvornika. Interni EDI sustav između povezanih poslovnih jedinica (podružnice<->centrala). Zadavanje sheme knjiženja i opcije periodičkog knjiženja u financijsko knjigovodstvo.

Analiza
Pivot tablice iz dnevnika prometa za proizvoljnu detaljnu analizu prometa (po grupama, partnerima, teritorijalnoj podjeli...), grafikoni, zbrojne rekapitulacije. Statistika dokumenata u razdoblju.

Šifrarnici-standardni
Standardni podaci, kontakt osobe, lokacije (podružnice i sl.), Komercijalni podaci: status, nadležni komercijalist, jezik za dokumente, valuta, evidencija komercijalnih ugovora, cjenovne i rabatne grupe, ugovoreni rokovi plaćanja, instrumenti osiguranja, kreditni limit, limit izloženosti, struktura dospjelih i nedospjelih potraživanja po razdobljima (broju dana), privremena i trajna upozorenja i/ili blokade, automatsko postavljanje upozorenja/blokada, procjena rizičnosti, tipovi subjekata, sudjelovanje u segmentima poslovanja, provjere višestrukih upisa, statistike i ažuriranja prema aktivnosti u tekućoj ili nekoj od ranijih godina, ažuriranje statusa...

Šifrarnici-ostalo
Artikli, grupe, podgrupe, skupine, vrste po namjeni, pakiranja, pretvornici (na pr. težinski), kontrola ulaska zalihe u minus, VPC i MPC kalkulacije (kunske i devizne), cjenovne i rabatne grupe, normativi i sastavnice. Proizvoljni kodovi (EAN, proizvođački, distributerski...), ugrađen generator raznih bar-kodova za ispis ili snimanje istih. Ispisi: šifrarnici s ili bez pretvornika, cjenici, deklaracije, regalni listići, kalkulacije.
Definicije vrsta posla, vrsta rabata, predefinirane napomene, države, tečajne liste (s automatskim ažuriranjem), fiskalizacijski šifrarnici, itd...

Održavanje
Razni pomoćni programi provjere podataka, prijenosa početnog stanja, izmjene veće količine podataka poput promjene šifre artikla i sl.