BinSys ERP - specifikacije modula 

 

Kadrovi, evidencije rada i prisutnosti, plaće i druge isplate

 

Modul je namijenjen vođenju kadrovske evidencije, evidentiranju i obračunu plaća, drugog dohotka i neoporezivih isplata.

Ugrađene su opcije za evidentiranje i obračun redovnih i izvanrednih primanja po raznim osnovama, formiranje i slanje propisanih obrazaca, planiranje godišnjih odmora, evidenciju rada, itd. Ugrađeno je formiranje naloga za plaćanje za sve isplate te knjiženje istih u financijsko knjigovodstvo.

 

Specifičnosti
Aplikacija je raspoloživa i u varijanti nezavisnih modula za obračun plaće (PL), autorskih honorara i drugih dohodaka (AH), neoporezivih isplata (NI), evidencije rada (ER) i evidencije prisutnosti (EP).

Obračun plaća-Upis podataka
Redovna plaća, akontacije, višekratne isplate. Izdvojeni parametri za svaku obradu, automatsko popunjavanje osnovica, zaključavanje obrada. Primanja u bruto, neto iznosu ili bodovima, mogućnost istovremenog zadavanja bruto i neto primanja. Primanja pojedinačno, predefinirana primanja, raspodjela iznosa po mjesečnoj satnici, ugovorena plaća, primanja po osnovi evidencije rada. Operacije nad primanjima svih radnika. Alternativni unos podataka u obliku xls tabele, raster svih mogućih primanja (za jednog radnika). Pripisi prehrane, prijevoza, prošlomjesečnih primanja, neta na već obračunatu plaću, kopiranje primanja (drugi mjesec, drugi radnik i sl.), sažimanje istih primanja. Rekapitulacije primanja, rekapitulacija mase bodova. Jednokratne obustave, krediti i druge trajne obustave, kunski, devizni, u iznosu ili postotku, kreditori, nalozi za uplatu. Evidencija bolovanja, evidencija naknada i drugih redovnih primanja. Planer godišnjih odmora (godišnji/mjesečni grafički ili tabelarni pregled), plan prisutnosti, izdavanje rješenja za g.o., automatsko generiranje u primanja za obračun plaće. Službeni putovi u inozemstvo, učitavanje iz modula za obračun putnih naloga, obračun doprinosa, generiranje JOPPD-a za ino z.o. Automatski pripis konačnog godišnjeg obračuna poreza i prireza. Posebni "kombi" način rada u kojemu se sve operacije (unos, parametri, probni izračun, obračun, ispisi) mogu izvoditi za jednog po jednog radnika.

Obračun plaća
Obračun za sve radnike, automatski obračun staža, obračunski listovi, isplatne liste, arhiva pojedinačnih obračuna, arhiva svih prethodnih isplatnih lista kako su bile originalno ispisane. Rekapitulacije plaće, reakpitulacija kumulativa s akontacijama, 12/1 obrazac, rekapitulacija poreza i prireza, potpisne liste, liste gotovine, liste za tekuće račune, popis zaštićenih računa, ispis/snimanje datoteka za upis, ispis/snimanje HUB naloga za isplatu, poreze i doprinose, nalozi po organizacijskim jedinicama, izrada JOPPD obrazaca i slanje u PU, JOPPD po org. jedinicama. Mogućnost ispisa naloga za plaćanje bez ispisa JOPPD oznake (dok još nije poznata). Zadavanje sheme knjiženja i knjiženje u financijsko knjigovodstvo.

Obračun plaća-Obrasci
Kartice primanja, po iznosima, po satima, po vrstama rada..., porezne (IP) kartice ispisi i slanje u PU. DNR obrazac, R1 obrazac, 01/05, 01/10, Zahtjev za refundaciju bolovanja, Zahtjev za isplatu naknade plaće, M-1P prijava o početku osiguranja, M-2P prijava o prestanku osiguranja, T-2 prijava-odjava HZZO, MPP1 obrazac, formiranje sloga za "Lana" sustav, PDMO obrazac, potvrde/izjave o prosjeku buto/neto plaće (po obračunu ili isplati), potvrda o vrsti poslova. (Alternativni obrasci RSM, ID, SPL, TMP, IPP, IDD, ID1...). Koeficijenti i rekapitulacije (B-primanja) za Grad Zagreb...

Neoporezive isplate
Propisane neoporezive isplate, evidencija isplata, šifrarnik primatelja neoporezivih isplata, rekapitulacija isplata, nalozi za plaćanje neoporezivih isplata, generiranje i slanje JOPPD obrasca. Zadavanje sheme knjiženja i knjiženje u financijsko knjigovodstvo.

Ostale neoporezive isplate
Neoporezive isplate koje se ne prikazuju u JOPPD obrascu, evidencija isplata, šifrarnik primatelja neoporezivih isplata, rekapitulacija isplata, nalozi za plaćanje neoporezivih isplata. Zadavanje sheme knjiženja i knjiženje u financijsko knjigovodstvo.
Drugi dohodak
Obračuni drugog dohotka iz bruta ili iz neta, doprinosi, porezi, s ili bez PDV-a, šifrarnik primatelja drugog dohotka (domicilni i inozemni), rekapitulacija obračuna. Propisane vrste primitaka, definicije dozvoljenih načina obračuna, grupe za obračun doprinosa, poreza, PDV-a, raspored oznaka uplatnih računa. Nalozi za plaćanje drugog dohotka. Generiranje i slanje JOPPD obrasca. Adresirane godišnje potvrde o primitcima. Zadavanje sheme knjiženja i knjiženje u financijsko knjigovodstvo.

Evidencije rada i prisutnosti
Evidencija rada - evidencija o radnom vremenu (mjesečno grafičko ili tabelarno zadavanje), više načina automatskog popunjavanja, kopiranja podataka i sl., razni ispisi, vrste rada integrirane sa šifrarnikom vrsta primanja, smjenski rad, dnevne/noćne smjene, zadavanje shema rotacije i automatske rotacije smjena, dvosmjerno generiranje tabele primanja za obračun plaće. Evidencija prisutnosti (ulazaka i izlazaka). Integracija sa sustavima za evidenciju prolaza (senzori za čip kartice, privjeske i sl.) s automatskom predikcijom razloga ulaska/izlaska.

Analize
Crosstab i pivot analize evidencije rada, primanja i obračuna. "What if?" analize ukupnog troška za plaće. Tabelarni i grafički izvještaji: rekapitulacija odrađenih sati, kretanje sati u razdoblju, kretanje broja zaposlenih u razdoblju, plaće u razdoblju po radnicima, kretanje bruto/neto plaće u razdoblju, plaće i porezi u razdoblju, bruto/neto prema spolu, prema stručnoj spremi, starosna struktura, kvalifikacijska struktura zaposlenih.

Šifrarnici
Radnici - podaci za obračun plaće i kadrovsku evidenciju (evidenciju radnika), ispis kadrovske evidencije, vrste primanja i obustava, klase primanja, tipovi obustava, vrste obračuna, predefinirana primanja, radni dani i radni sati u godini, praznici, načini isplate, banke, kreditori/povjerioci, odvojeni život, prehrana, prijevoz, ID identifikatori, grupe za obračun poreza, statusi radnog odnosa, radna mjesta, stručne spreme, godišnje osnovice za obračun z.o., stupnjevi invalidnosti, vrste z.o., staž s povećanim trajanjem, gradovi i općine porezi i prirezi, porezni razredi, doprinosi, osnove osiguranja, države, valute, tečajne liste (s automatskim ažuriranjem HNB), set HZMO šifrarnika (NKD,beneficirani...), set JOPPD šifrarnika...

Pomoćni programi
HUB nalozi, BBAN->IBAN konvertor, aktivna rubrika uputa "Pitanja i odgovori", ugrađene internet poveznice prema Regos-u, HZMO, HZZO, PU...