BinSys ERP - specifikacije modula 

 

Osnovna sredstva

 

Modul je namijenjen vođenju analitičke evidencije osnovnih sredstava.

Ugrađene su opcije "mjesečne" i "godišnje" amortizacije koje je moguće obračunati pojedinačno ili za sva OS. Ugrađen je velik broj različitih izvještaja o stanju i promjenama u evidenciji OS. Podržano je knjiženje u financijsko knjigovodstvo s fleksibilnim zadavanjem shema za svaku pojedinu vrstu transakcije.

 

Specifičnosti
Velik broj različitih vrsta izvještaja. Sustav nomenkalturnih grupa za lakši unos podataka u evidenciju.

Unos podataka
Evidencija osnovnih sredstava, šifarski sustav s osnovnom šifrom i podbrojem, otvaranje kartona osnovnog sredstva s ili bez početnog stanja ispravka vrijednosti, stavljanje u upotrebu, stavljanje van upotrebe, rashod, prodaja. Mogućnost izvođenja operacija nad više osnovnih sredstava odjednom. Izvoz evidencije u XLS format. Ugrađena opcija štampanja barkod labela s inventarskim brojem za označavanje osnovnih sredstava (6009).

Pregled podataka
Kartice osnovnih sredstava. Pregled ukupne datoteke dnevnika prometa s mogućnošću zadavanja proizvoljnog uvjeta za odabir stavaka.

Obračuni amortizacije
Amortizacija pojedinačnog OS, amortizacija svih OS, mjesečni predračuni amortizacije, godišnja amortizacija, pregled amortizacije po kontima unutar obr.jed., pregled amortizacije po obr.jed. unutar organizacijske jedinice. Brisanje amortizacije i drugih stavaka prema oznaci temeljnice.

Izvještaji i grafikoni
Lista s prikazom svih podataka o OS. Inventurne liste:
po obr.jed. bez ispisa vrijednosti, po obr.jed. s ispisom vrijednosti, po lokacijama i obračunskim jedincama, po lokacijama zbirno. Raspored po lokacijama i zaduženim osobama. Kartice OS pojedinačno.

Trenutno stanje/specifikacija po OS: po obračunskim jedinicama, po kontima nabavne vrijednosti, po kontima ispravka vrijednosti, po polju "oznaka". Trenutno stanje/rekapitulacija: po obračunskim jedinicama, grafikon po obračunskim jedinicama, po kontima nabavne vrijednosti, grafikon po kontima nabavne vrijednosti, po kontima ispravka vrijednosti, grafikon po kontima ispravka vrijednosti, donos, promet i trenutno stanje. Ukupno evidencija: po mjestima troška, po obračunskim jedinicama, po kontima nabavne vrijednosti, po kontima ispravka vrijednosti. Stanje na dan: po grupama konta (za konta nab.vrij.). Liste OS: po obr.jed. i kontima/oznaci, po obr.jed. i unutar njih po kontima nab.vr., po obr.jed. i unutar njih po kontima isp.vr., po obr.jed. i unutar njih po oznaci., po kontima nab.vr. i unutar njih po obr.jed., po kontima isp.vr. i unutar njih po obr.jed., po kontima nab.vr. ukupno, po kontima isp.vr. ukupno. Izvadak iz dnevnika: uz izbor vrijednosti, po slobodno zadanom uvjetu.

Pregled svih promjena knjiženih istom temeljnicom, ulaganja u OS u razdoblju, set CrystalReports izvještaja, rekapitulacije i grafikoni kumulativnih vrijednosti po obračunskim jedinicama i kontima nabavne vrijednosti i/ili kontima ispravka vrijednosti.

Obrade
Veza amortizacije i konta troška (ako je u postavkama "Sistem" - "Postavke aplikacije" uključena opcija knjiženja troška po kontima nabavne vrijednosti). Zadavanje sheme knjiženja i knjiženje prometa u financijsko knjigovodstvo standardnim transferom ili transferom po šifri OS (ako se klasa 0 u financijskom knjigovodstvu vodi analitički po osnovnim sredstvima).

Stanje na dan
Generiranje pregleda stanja na bilo koji dan za sve tabele i izvještaje.

Analiza
Izvadak iz evidencije OS po proizvoljnom kriteriju, izvadak iz dnevnika po proizvoljnom kriteriju, Cross-tab i pivot analiza stanja OS po obračunskim jedinicama, po nabavnoj vrijednosti/ispravku vrijednosti/knjižnoj vrijednosti, pivoti prometa dnevnika (NV ili IV).

Šifrarnici
Nomenklaturne grupe, amortizacijske grupe, revalorizacijske grupe, kontni plan (za OS), financijski kontni plan, grupe konta, izvori sredstava, statusi OS, posebne predefinirane oznake sredstava, obračunske jedinice, lokacije, radnici i timovi, mjesta troška, obračunska i porezna razdoblja...

Pomoćni programi
Provjera konzistentnosti podataka, provjera različitih konta, upisi osnovica za amortizaciju u karton osnovnog sredstva (0 ili nabavna vrijednost), raspodjela evidentiranog prometa po obračunskim razdobljima...