BinSys ERP - specifikacije modula 

 

Financijsko knjigovodstvo

 

Modul je namijenjen za sintetičko i analitičko financijsko knjigovodstvo, trgovačkih, neprofitnih i proračunskih društava i organizacija.

Ugrađena je mogućnost definiranja proizvoljnih analitika (dimenzija) za kunska, devizna i količinska knjiženja, zadavanje različitih automatiziranih knjiženja, zadavanje proizvoljnih izvještaja i planiranje bilančnih pozicija. Svi pregledi podatka te izrada poreznih, bilančnih, komercijalnih i drugih izvješća mogući su sa stanjem na bilo koji dan i u bilo kojoj valuti po izboru.

Specifičnosti
Mogućnost definiranja proizvoljnih analitika (do dvije po kontu). Mogućnost zadavanja predefiniranih shema knjiženja, predefiniranih upisa u knjige URA/IRA i specijalnih bilančnih izvještaja. Mogućnost izbora odvojenih ili zajedničkih kontnih planova, šifrarnika partnera i drugih šifrarnika te izrada konsolidirane bilance u knjigovodstvima koja se vode za više poslovnih subjekata. Program je vrlo konfigurabilan (od formata ekrana za upis, vrste i formata broja dokumenata, popisa valuta koje će se automatski ažurirati u tečajnoj listi, zahtjevnosti programa prilikom provjere upisanih podataka itd...).

Unos podataka-Nalozi
Ručni unos kroz naloge za knjiženje (opće temeljnice, kunska i devizna knjiženja, poseban format za široke ekrane), pojedinačne stavke, kontinuirani unos, unos izborom otvorenih stavaka na kartici, automatski unos prema veznom dokumentu, protustavke, višestruke stavke, definiranje predložaka i unos po predlošcima, unos raspodjelom plaćanja, tablični unos (više varijanti: kunski iznosi, s nazivom analitike, devizni iznosi, sva polja), unos kroz XLS datoteku, ponavljanje naloga s promjenom parametara, ponavljanje ili storniranje ranije knjiženog dokumenta ili naloga, kopiranje i premještanje stavaka iz naloga u nalog, Mogućnost rasknjiženja i naknadnog popravka naloga. Automatski generirani nalozi unosom kroz knjige ira/ura ili unosom kroz druge programe sustava. Mikro nalozi za pojedinačna knjiženja i transfer nalozi za periodička knjiženja. Provjera naloga s izvještajem provjere, zbrojne temeljnice i rekapitualcije naloga. Nalozi za zatvarenje otvorenih stavaka. Automatizirano učitavanje naloga iz izvoda banke. Automatizirano učitavanje naloga iz drugih programa u CSV, DBF, XLS, XLSX, XML ili JSON formatu.

Unos podataka-Knjige i ostalo
Unos kroz knjigu ulaznih računa (dva formata za velike i male ekrane), predlošci (za unos, kontiranje i pdv knjige), proizvoljan broj i vrsta knjiga, automatsko prebacivanje plaćenih URA u drugu knjigu ili u drugo razdoblje, pojedinačno ili grupno knjiženje na konta, opcija formiranja knjige unatrag iz knjiženja na konta, ispisi knjge u raznim formatima, PDV-S obrazac i slanje u PU, posebni izvozi u XLS. Knjiga IRA (dva formata za velike i male ekrane), formiranje knjige iz knjiženja na konta, opcija ručnog unosa kroz knjigu izlaznih računa, predlošci (za unos, kontiranje i pdv knjige), proizvoljan broj i vrsta knjiga, pojedinačno ili grupno knjiženje na kartice, ispisi knjge u raznim formatima, ZP obrazac i slanje u PU, posebni izvozi u XLS. Blagajne (kunske i devizne), uplatnice/isplatnice, blagajnički dnevnici i rekapitulacije prometa pripadnih konta, istovremeno ili odgođeno kontiranje, standardni nalog za knjiženje. Nalozi za plaćanje (HUB3), pojedinačno, serije, generiranje iz saldakonta, "bulk" nalozi, ponavljajući nalozi, kopiranje, preuzimanje, izvoz u e-banking, izvještaji naloga, BBAN<->IBAN konvertor. Kamatni obračuni, proizvoljno zadane kamate stope, godišnje, mjesečne, po razdobljima ili od datuma, ručni upis obračuna, generiranje iz saldakonta, specifikacije obračuna.

Pregled podataka
Jedinstveni dnevnik knjiženja s brojnim opcijama odabira stavaka i ispisima te mogućnošću ispravka stavke direktno u dnevniku. Knjigovodstvene kartice, pojedinačne (stavke, promet, kumulativi po obračunskim razdobljima, grafovi prometa i tekućeg salda, grafovi prometa i salda kroz višegodišnja razdoblja), tablično, sve kartice jednog konta, s ili bez tekućeg salda. Kartice po dvije analitike (zbrojne po analitici 2, zbrojne po analitici 1&2). Saldakonti pregled kartica po analitici 1 ili analitici 2, zbrojne kartice, sortiranja, rang liste po prometu ili saldu. Financijska (kumulativna) konta i sintetička konta po 1,2,3,4,5 znamenaka. Tabela knjiženih računa, dospjeli računi u razdoblju, izvješća o naplati IFA, izvješće o starosti potraživanja s nekoliko načina razrada razdoblja. Vrlo fleksibilan sustav pregleda stanja "na dan" u domicilnoj valuti ili u bilo kojoj valuti/tečaju po izboru (s mogućnošću kompletnog pregleda svih podataka i svih ispisa kakvi su bili na navedeni dan ili obračunsko razdoblje). Mogućnost izrade slike stanja knjigovodstva ("snapshot") u bilo kojem trenutku.

Zatvaranje stavaka
Otvorene stavke na karticama, zatvaranje na jednoj kartici: ručno, po veznom dokumentu (1 ili 2), po opisu, po iznosu kronološki, djelomično i potpuno zatvaranje, preknjiženje odobrenja i tečajnih razlika, otvaranje stavaka. Zatvaranje stavaka po više kartica odjednom, automatski raspored avansa, automatsko zatvaranje "crvenom" stavkom, automatski raspored plaćanja. rekapitulacije otvorenih stavaka, IOS-i, prva i druga opomena (adresirani/neadresirani), opomene po pojedinačnim računima.

Izvještaji
Segmentirane bilance za ekranski pregled s "kolapsirajućim" kumulativima i grafovima prometa i salda po razdobljima. Bilance za ispis: probne bilance s fleksibilnim načinima zadavanja raspona (1-8 znamenaka) i zadavanja prikaza kumulativa u desetak načina ispisa, prema domicilnom ili ino kontnom planu, bilance po obračunskim razdobljima, bilance po datumu stavki, u XLS formatu, po AOP broju. Ispisi analitičkih kartica po raznim kriterijima i s raznim kumulativima. Kunski i devizni prometi u razdoblju: sintetička konta, financijska konta, analitička konta - desetak raznih ispisa. Izvadak iz dnevnika s potpuno proizvoljnim zadavanjem kriterija s kumulativima po datumu ili po kontu. Stanje plaćanja računa prema dnevniku i prema knjizi knjiženih računa. Dva seta bilančnih izvještaja koji se mogu posve proizvoljno definirati. Set CrystalReports izvještaja. Statistički izvještaji za poduzetnike (razni obrasci: GFI-POD, TSI_POD, PD, SR, TZ, OKFŠ, nelikvidnost, insolventnost, neadekvatnost kapitala...), za neprofitne (TSI-N, PRRAS-BIL-N), za proračunske (BIL-PR, NT-PR, PR-RAS-PR, RAS-FUN-PR, S-PR-RAS-PR).

PDV
Dva načina formiranja PDV prijave (iz knjiga URA/IRA ili iz knjiženja na konta), arhiva PDV prijava, ispisi i slanje u PU (e-Porezna). Kontni plan s parametrima za popunjavanje porezne prijave. Vidljiva i nevidljiva polja PDV prijave, Ispis svih polja, ispis rekapitulacija knjiga, PDV-S, ZP, posebne evidencije za stjecanje, ispis obaveza prijenosa p.o. Izvoz datoteka za porezni nadzor.

Plan i analiza
Planiranje bilančnih pozicija, izvršenja, korekcije plana, plan proračuna, rebalansi, nalozi za izvršenje. Grafikoni bilančnih pozicija, stanja partnera, potraživanja, plana i izvršenja plana. Cross-tab i pivot analize prometa dnevnika, kartica, ulaznih računa, izlaznih računa. Statistike knjiženih dokumenata u razdoblju. Upravljanje rizicima, segmenti poslovanja, ugovori, nefakturirane obaveze, skupine rizičnosti, kriteriji za ocjenu, komercijalni statusi, instrumenti osiguranja, upravljanje naplatom (vrste aktivnosti, troškovi opomena, pravne službe, advokata/bilježnika, sudski troškovi, evidencija i arhiviranje pratećih dokumenata).

Šifrarnici
Kontni plan, sintetički, financijski, analitička konta. Pregled ukupnog kontnog plana, paralelni internacionalni "chart of accounts", automatski upisi predefiniranih domicilnih i ino kontnih planova, automatsko označavanje PDV konta. Vrste dokumenata s određivanjem strukture rednog broja i mogućnošću ograničavanja knjiženja na odabrana konta, Obračunska i porezna razdoblja s mogućnošću zaključavanja, mjesta troška, radnici, banke i druge depozitne institucije, države, valute, tečajne liste (s automatskim ažuriranjem), NKD, proizvoljni šifrarnici za potrebe posebno definiranih analitika...

Šifrarnici-partneri
Standardni podaci, kontakt osobe, lokacije (podružnice i sl.), Komercijalni podaci: status, nadležni komercijalist, jezik za dokumente, valuta, evidencija komercijalnih ugovora s arhiviranjem, cjenovne i rabatne grupe, ugovoreni rokovi plaćanja, instrumenti osiguranja, kreditni limit, limit izloženosti, struktura dospjelih i nedospjelih potraživanja po razdobljima (broju dana), privremena i trajna upozorenja i/ili blokade, automatsko postavljanje upozorenja/blokada, procjena rizičnosti, tipovi subjekata, sudjelovanje u segmentima poslovanja, provjere višestrukih upisa, statistike i ažuriranja prema aktivnosti u tekućoj ili nekoj od ranijih godina, ažuriranje statusa...

Pomoćni programi
Provjera konzistencije podataka s opcijom automatskih korekcija, prijenosi knjiženja s konta na konto, spajanje knjiženja različitih konta, brisanje, dodavanje ili promjena analitike konta, preraspodjela po razdobljima na osnovi datuma stavke, konverzije tromjesečnih i mjesečnih poreznih razdoblja, promjena razdoblja pojedinog dokumenta, ažuriranje oznaka veznog dokumenta, generiranje naloga tečajnih razlika po potraživanjima, sortiranje dnevnika po odabranom kriteriju, regeneriranje naloga za knjiženje, zadavanje sheme i proces godišnjeg zatvaranja klasa, izrada konsolidirane bilance, opcionalno saldiranje kartica, prijenosi stanja u iduću godinu (kompletni, parcijalni po kontima, prijenosi stavaka iz knjiga ira/ura), aktivna rubrika uputa "Pitanja i odgovori", ugrađene poveznice prema e-Poreznoj, Regos-u, HZMO, HZZO, PU...